" producent okien i drzwi,
aluminiowych, PPOŻ i PCV "

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Na

Centrum zgrzewająco-czyszczące i centrum tnąco obróbcze


Grajewo 07.03.2014


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

ALMIX s.c. P.ŁABACZ,R.MARUSZAK,M.SKRODZKI

NIP:719-14-61-720

REGON: 451187503

Adres: UL.MAGAZYNOWA 7, 19-200 GRAJEWO

Tel. 086 273 86 86

Fax. 086 273 86 86

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego

3.Opis przedmiotu zamówienia.

I. Centrum zgrzewająco-czyszczące

Opis i parametry

 • poziome centrum zgrzewajaco-czyszczace,

 • stacja odtransportowująca zgrzane elementy

 • stacja odbiorcza

 • funkcje szybkiego zgrzewania,

 • czujniki mierzące ilość pobranego materiału,

 • możliwość ustawiania”akceptowalnej”tolerancji cięcia w zakresie od 0 do 2 mm,

 • funkcja alarmu w przypadku gdy profile przekroczą założone parametry,

 • możliwość zaprogramowania indywidualnych parametrów zgrzewania dla każdego typu profila Programowaniu :pod profil” mają podlegać:czasy topienia,grzania,łączenia,

 • formowanie wylewki

 • numeryczne pozycjonowanie układów wykonawczych za pomocą osi roboczych,

 • formowanie wyglądu wylewki zewnętrznej na wzór 0,2mm lub 2mm średni czas zgrzewania

i formowania (bez załadunku i rozładunku) 60s,

 • niezależny panel sterowania z komputerem klasy PC zawierającym;monitor LCD, wyjście

USB, klawiaturę, mysz, Windows XP PROFESSIONAL, karta sieciowa 10/100Mb ,

 • pobranie materiału 3mm,

 • automatyczne odbiera element po zgrzaniu wyposażona w specjalne pasy transportowe takt

pracy zaprogramowany w procesorze robota,

 • programowalny system kontroli i zarządzania poborem energii elektrycznej standardowo

wyposażony w dwa tryby:PRACA I PRZESTÓJ

 • bezprzewodowy skaner ręczny,

 • płot ochronny

 • możliwość zgrzewania profili wyższych niż 110mm-na żądanie,

 • podłączenie i konfiguracja maszyny w sieci,

 • zaawansowane szkolenie,

2.Centrum tnąco-obróbcze

-5 w pełni automatycznie sterowane osie numeryczne CNC ,

-skok osi X=250mm,Y=250mm,U=3000mm,

-8 jednostek obróbczych (1 dla każdej ze stron i 1 ukośna 45 st.),

-dwuosiowy gripper napędzany silnikiem bezszczotkowym,

-stalowy płot ochronny,

-oprogramowanie,

-trzy kąty cięcia:45-90-45 stopni,

-obrotowa tarcza tnąca,

-długość stacji załadowczej-6500mm

-długość stacji odbiorczej-3000mm

-kontrola stanu zapełnienia stacji odbiorczej,

-przekazywanie danych za pomocą USB,płyt CD ROM,LAN

-niezależny panel sterowania z komputerem zawierającym;monitor LCD, klawiatura, mysz,CD ROM, USB,karta sieciowa 10mb,

-maksymalne wymiary profili:

-długość 6500 mm

-szerokość 125 mm

-wysokość 145 mm

-minimalne wymiary profili:

-długość 700 mm

-szerokość 40mm

-wysokość 40mm.

-odciąg wiórów

-taśma odprowadzająca odpady na wysokość 2m,

-drukarka etykiet,

-agregat wiercący w pcv,

-FLY optymalizacja,

-modem i software do połączenia online,

-nowoczesny silnik liniowy do napędzania dwuosiowego grippera,

-podłączenie i konfiguracja maszyny w sieci,

-zaawansowane szkolenie.

MINIMALNY OKRES GWARANCJI MASZYN:

-24 miesiące

4. Termin realizacji zamówienia.

20.06.2014 r.

5. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Wykaz zrealizowanych usług (min. dwóch zamówień o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Łabacz, Robert Maruszak, tel. 086 273-86-86, e-mail almix.sc@op.pl

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

ul. MAGAZYNOWA 7, 19-200 Grajewo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia .21.03.2014 r. godz. 15.00

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.03.2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj kryterium

Punktacja

Sposób oceny


1.

Cena

Od 0 do 70

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2.

Gwarancja

Od 0 do 20

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20

3.

Serwis

Od 0 do 10

Stosunek okresu usunięcia zgłoszonej usterki w ofercie z najszybszym serwisem do okresu usunięcia zgłoszonej usterki w badanej ofercie mnożony przez 10

13. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany warunków udzielenia zamówienia,

 2. unieważnienia postępowania,

 3. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

 4. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.Załącznik


Rzetelna Firma