" producent okien i drzwi,
aluminiowych, PPOŻ i PCV "

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA Na

Kompresor śrubowy


Grajewo 07.03.2014


1. Nazwa i adres Zamawiającego.

ALMIX s.c. P.ŁABACZ,R.MARUSZAK,M.SKRODZKI

NIP:719-14-61-720

REGON: 451187503

Adres: UL.MAGAZYNOWA 7, 19-200 GRAJEWO

Tel. 086 273 86 86

Fax. 086 273 86 86

2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego

3.Opis przedmiotu zamówienia.

I. Kompresor śrubowy

Opis i parametry

 • wydajność przynajmniej 2,1m3/min,

 • minimalne ciśnienie robocze 8,0 bar,

 • moc silnika 15kw,

 • serownik mikroprocesowy,

 • filtr wstępny z przepływem max 2,5m3/min,

 • dokładność filtracji 5 mikronów,

 • osuszacz chłodniczy, przepływ 2200l/min,punkt rosy 3 stopnie celsjusza z automatycznym spustem

 • Zbiornik min.500L

MINIMALNY OKRES GWARANCJI MASZYN:

-60 miesięcy

4. Termin realizacji zamówienia.

20.04.2014 r.

5. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Wykaz zrealizowanych usług (min. dwóch zamówień o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Łabacz, Robert Maruszak, tel. 086 273-86-86, e-mail almix.sc@op.pl

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

ul. MAGAZYNOWA 7, 19-200 Grajewo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia .19.03.2014 r. godz. 15.00

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp.

Rodzaj kryterium

Punktacja

Sposób oceny


1.

Cena

Od 0 do 70

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2.

Gwarancja

Od 0 do 20

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20

3.

Serwis

Od 0 do 10

Stosunek okresu usunięcia zgłoszonej usterki w ofercie z najszybszym serwisem do okresu usunięcia zgłoszonej usterki w badanej ofercie mnożony przez 10

13. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany warunków udzielenia zamówienia,

 2. unieważnienia postępowania,

 3. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

 4. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.Załącznik


Rzetelna Firma