" producent okien i drzwi,
aluminiowych, PPOŻ i PCV "

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA

kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie centrum obróbczegoGrajewo 18.11.2013

       1. Nazwa i adres Zamawiającego.

ALMIX s.c. P.ŁABACZ,R.MARUSZAK,M.SKRODZKI

NIP:719-14-61-720
REGON: 451187503

Adres: UL.MAGAZYNOWA 7, 19-200 GRAJEWO

Tel. 086 273 86 86
Fax. 086 273 86 86


2. Tryb udzielania zamówienia.

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego

3. Opis przedmiotu zamówienia.

CENTRUM OBRÓBCZE

Opis i parametry

-                   cztery osie sterowanie numerycznie:

-        podstawa maszyny -jednolita konstrukcja stalowa,spawana i normalizowana,z powierzchniami pod prowadnice obrabianymi w jednym  zamocowaniu, podstawa umieszczona w kabinie z osłoną całkowicie izolującą strefę pracy,

-        moc głowicy 7,5kw przy pracy s1,

-        ZAKRES PRACY W OSI X 4275mm,napęd za pomocą silnika prądu stałego z reduktorem o podwyższonej dokładności i przekładni koło zębate -listwa zębata,

-        zakres zmiany kąta stołu(oś a+-135 stopni,za pomocą silnika prądu stałego z przekładnia planetarną  z hamulcem,

-        maksymalna szybkość ruchu wzdłuż osi x-150m/min,przyspieszenie 4,2m/s2,

-        chłodzenie narzędzi za pomocą impulsowej instalacji chłodząco -smarującej,

-        zakres obróbki z uchwytami standardowymi przy obróbce z trzech stron,w jednym zamocowaniu w obszarze ok.4000mmx200mmx175mm,

-        pneumatyczne uchwyty mocujące- minimum 5 uchwytów umieszczonych na prowadnicach szynowych,

-        automatycznie przestawianie uchwytów mocujących (oś sterowana numerycznie),  każdy uchwyt wyposażony we własny napęd,możliwość przestawienie uchwytów mocujących podczas obróbki,

-        komputer PC o aktualnym standardzie , z klawiaturą ,myszką,kartą sieciową i monitorem TFT min.17'' 

-        możliwość programowania obróbek w kodzie ISO oraz za pomocą graficznego interfejsu CAD/CAM, (program CAD 3D z intuicyjnym systemem graficznym i możliwością wyświetlania profilu i obróbek w różnych położeniach ),

-        enkoder-absolutny,

-        podłączenie i konfiguracja maszyn w sieci,

-        szkolenie zaawansowane,

Minimalne wyposażenie maszyny;

-        uchwyt narzędzi ISO 30       -6szt,

-        tulejka zaciskowa                 -6szt,

-        uchwyt freza tarczowego    -1szt,

-        frez tarczowe                       -1szt,

-        kompensator gwintowania -1szt,

-        tulejka kompensatora gwintowania -2szt,

-        frezy palcowe z HM(różne )-5szt,

-        pojemniki na wióry             -2szt,

-        programowanie 10 obróbek profili,

-        skaner kodu kreskowego,

-        chłodzenie zimnym powietrzem,

-        sterownik do czytania plików z programu zewnętrznego LOGIKAL-ORGADATA.

 

MINIMALNY OKRES GWARANCJI  MASZYNY:

-24 miesiące 

4. Termin realizacji zamówienia.

30.12.2013 r.

5. Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

         a.  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi          zamówienia,
         b.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do          wykonania zamówienia.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7.2. Wykaz zrealizowanych usług (min. dwóch zamówień o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia) z ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

8. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Paweł Łabacz, Robert Maruszak, tel. 086 273-86-86, e-mail almix.sc@op.pl

9. Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

ul. MAGAZYNOWA 7, 19-200 Grajewo

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2013 r. godz. 15.00

10. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.11.2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

Lp

Rodzaj kryterium

Punktacja

Sposób oceny

 

1

Cena

Od 0 do 70

Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 70

2

Gwarancja

Od 0 do 20

Stosunek okresu gwarancji w badanej ofercie do okresu gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją mnożony przez 20

3

Serwis

Od 0 do 10

Stosunek okresu usunięcia zgłoszonej usterki w ofercie z najszybszym serwisem do okresu usunięcia zgłoszonej usterki w badanej ofercie mnożony przez 10

 

13. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

         1.  zmiany warunków udzielenia zamówienia,
         2.  unieważnienia postępowania,
         3.  nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
         4.  pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

 

 

---------------------------------------------------

/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta

oraz pieczątka firmowa/

 

ZałącznikRzetelna Firma