" producent okien i drzwi,
aluminiowych, PPOŻ i PCV "

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA


licencję na użytkowanie technologii pod nazwą
„Sposób wytwarzania ościeżnic okiennych z tworzywa sztucznego oraz ościeżnica okienna z tworzywa sztucznego”


 
Grajewo  11.07.2012
 
 
 
 
1.        Nazwa i adres Zamawiającego.
ALMIX s.c. P.ŁABACZ,R.MARUSZAK,M.SKRODZKI                                                                            
NIP:719-14-61-720
REGON: 451187503                                                                                         
Adres: UL.MAGAZYNOWA 7, 19-200 GRAJEWO                                                                
Tel. 086 273 86 86
Fax. 086 273 86 86                                                                                            
 
2.        Tryb udzielania zamówienia.
Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.
 
3.        Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest licencja na użytkowanie technologii pn. „Sposób wytwarzania ościeżnic okiennych z tworzywa sztucznego oraz ościeżnica okienna
z tworzywa sztucznego”, pozwalającej na wytwarzanie okien z PVC o większej dźwiękoszczelności i termoizolacyjności. Technologia ta ma postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i została zgłoszona do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.395279.
 
4.        Termin realizacji zamówienia.
       30.09.2012 r.
5.        Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6.        Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
6.1.    W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a.     posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.2.    Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
 
7.        Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.1.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.2.             Oświadczenie, iż oferent jest właścicielem praw do nieopatentowanej wiedzy technicznej będącej przedmiotem zamówienia i może nimi rozporządzać w pełnym, przewidzianym przez prawo zakresie.
 
8.        Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
         Paweł Łabacz, Robert Maruszak, tel. 086 273-86-86, e-mail almix.sc@op.pl                       
 
9.        Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:
ul. MAGAZYNOWA 7, 19-200 Grajewo
w nieprzekraczalnym terminie do dnia    25.07.2012 r. godz. 15.00
 
10.    Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.    Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07.2012 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
12.    Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
Rodzaj Kryterium
Punktacja
Sposób oceny
1
Cena
Od 0 do 100
Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty mnożony przez 100.
 
13.    Pozostałe informacje.
Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.         zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2.         unieważnienia postępowania,
3.         nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4.         pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
 
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 
 
Załacznik
Rzetelna Firma